Algemene voorwaarden

Artikel 1 Definities

 1. Bloembinderij de Hooibergh, gevestigd en kantoorhoudende te (3405BC) Benschop, aan Dorp 139C; (hierna te noemen: Bloembinderij de Hooibergh)
 2. Klant: Een natuurlijk persoon of rechtspersoon die met Bloembinderij de Hooibergh een overeenkomst aangaat; Bloembinderij de Hooibergh behoudt zich het recht voor een klant als particulier of zakelijk te bestempelen, indien een kwestie aan de orde is als bedoeld in deze algemene voorwaarden;
 3. (Order)bedrag: De opgegeven prijs is exclusief de bezorgkosten;
 4. Geadresseerde: De door de wederpartij/klant aangeduide persoon of rechtspersoon voor wie de zending bestemd is;
 5. Overeenkomst: Iedere overeenkomst onder toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden tussen Bloembinderij de Hooibergh en de wederpartij;
 6. Deze voorwaarden: De toepasselijke algemene voorwaarden opgesteld door Bloembinderij de Hooibergh, steeds de meest actuele versie daarvan;
 7. Bloemen en planten: Bloemen en planten, maar ook sierfruit en andere vergankelijke organische producten.
 8. Overige producten: Alle overige producten, zoals vazen en andere accessoires, geen bloemen en planten zijnde.

Artikel 2 Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle gesloten overeenkomsten, alle aanbiedingen en offertes betreffende levering van goederen en diensten tussen Bloembinderij de Hooibergh en klant(en).
 2. Van deze voorwaarden kan niet worden afgeweken tenzij de betrokken partijen zulks schriftelijk zijn overeengekomen en dan uitsluitend voor de overeenkomst waar zij gemaakt zijn.
 3. De wederpartij die eenmaal een overeenkomst heeft gesloten onder toepasselijkheid van deze voorwaarden wordt geacht stilzwijgend met de toepasselijkheid van deze voorwaarden te hebben ingestemd.
 4. Aan de voorwaarden van de wederpartij komt slechts werking toe indien deze niet in strijd zijn met de onderhavige voorwaarden. Bij twijfel of geschil prevaleren de voorwaarden van Bloembinderij de Hooibergh.
 5. Indien een of meerdere van deze voorwaarden nietig zijn of vernietigd zouden mogen worden, dan blijven de overige bepalingen van deze voorwaarden op de overeenkomst van toepassing.
 6. De wederpartij die een overeenkomst heeft gesloten onder toepasselijkheid van deze voorwaarden, wordt geacht stilzwijgend te hebben ingestemd met de toepasselijkheid van deze voorwaarden op later gesloten overeenkomsten.

Artikel 3 Aanbod, bestelling en totstandkoming van de overeenkomst

 1. Alle offertes zijn vrijblijvend, tenzij dit uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen.
 2. Aan de offertes kunnen geen rechten worden ontleend. Overigens geldt dit ook voor reclame-uitingen op welke wijze dan ook. Bloembinderij de Hooibergh streeft ernaar zoveel als mogelijk te handelen naar de meest actuele en opgegeven prijzen, doch behoudt zich het recht voor voorbij te gaan aan prijzen in reclame-uitingen en offertes.
 3. Totstandkoming van de overeenkomst geschiedt door bevestiging.
 4. De offerte of offertes vervallen of worden door Bloembinderij de Hooibergh gewijzigd indien de bedoelde bloemen, planten en/of overige product(en) niet voorradig is.

Artikel 4 Prijzen

 1. Alle vermelding van prijzen zijn inclusief BTW.
 2. Alle bedragen worden in euro’s weergegeven, tenzij uitdrukkelijk vermeld in andere valuta.
 3. Bloembinderij de Hooibergh maakt een voorbehoud ten aanzien van tijdstip en locatie van levering.
 4. Bloembinderij de Hooibergh behoudt het recht voor om prijzen aan te passen.
 5. Gedurende de looptijd van de koopovereenkomst worden prijzen niet verhoogd, met uitzondering van prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in de BTW-tarieven en aantoonbare fluctuaties in de inkoopprijzen aan de zijde van Bloembinderij de Hooibergh.

Artikel 5 Betaling

 1. Verkoop via internet geschiedt bij wijze van Vooruitbetaling via de bank of iDeal, Visa of Mastercard. Betaling vindt in dat geval direct plaats bij bestelling.
 2. Indien voornoemde termijn wordt overschreden, wordt de klant geacht van rechtswege in verzuim te zijn en heeft Bloembinderij de Hooibergh het recht de wettelijke rente in rekening te brengen vanaf het moment dat klant in verzuim is, onverminderd de aan Bloembinderij de Hooibergh verder toekomende rechten.
 3. Alle betalingen moeten zonder aftrek of schuldvergelijking, dit laatste behalve in geval van faillissement, dan wel verlening van surseance van betaling aan de klant, geschieden op de locatie van Bloembinderij de Hooibergh, door storting of overschrijving, dan wel via de genoemde mogelijke betalingen via internet, op een door Bloembinderij de Hooibergh aan te wijzen bank- of girorekening.
 4. Aan personen, in dienst van Bloembinderij de Hooibergh, die daartoe geen uitdrukkelijke volmacht hebben, kan niet bevrijdend worden betaald.

Artikel 6 Levering

 1. Levering geschiedt in de eigen regio op alle dagen van de week, met uitzondering van, zon- en feestdagen. Voor bepaalde producten kan een afwijkende levertermijn zijn, dit wordt weergegeven op de webshop, of informatie kan hierover worden verkregen bij de klantenservice, welke gegevens zijn opgenomen in artikel 10.
 2. Wanneer een bestelling is gedaan via de webshop en de dag van levering zou moeten vallen na een feestdag, behoudt Bloembinderij de Hooibergh zich het recht voor nog een dag later te leveren.
 3. Levering vindt slechts plaats binnen onze regio.
 4. Mocht geen datum opgegeven zijn, dan is Bloembinderij de Hooibergh vrij deze zelf te bepalen.
 5. Bloembinderij de Hooibergh streeft ernaar zoveel als mogelijk goederen en diensten te leveren op de data bepaald door de klant, doch kan al naar gelang omstandigheden hiervan worden afgeweken. Bloembinderij de Hooibergh of haar bezorger zal dan contact opnemen met de klant.
 6. Indien levering aan de doorgegeven geadresseerde of het opgegeven adres niet mogelijk is, heeft Bloembinderij de Hooibergh recht de goederen en/of diensten te leveren bij de meest naastgelegen gesitueerde buur van het adres waarop geleverd moet worden. Dit zal gepaard gaan met een mededeling hiervan.
 7. Bij levering van bijzondere stukken dienen datum, plaats van levering en tekst uitdrukkelijk te worden vermeld. Als bijzondere stukken worden onder andere aangemerkt rouwboeketten en gerelateerde zaken. Bloembinderij de Hooibergh behoudt zich het recht voor een goed of dienst als bijzonder aan te merken. Bloembinderij de Hooibergh zal dit dan expliciet aangeven.
 8. Wanneer in geval van overmacht niet geleverd kan worden, zal Bloembinderij de Hooibergh zo spoedig als mogelijk de klant hiervan op de hoogte stellen.
 9. Bestellingen binnen onze regio (kijk voor de plaatsen bij bezorgen) kunnen van maandag t/m zaterdag voor 14.00 uur worden doorgeven en worden deze dezelfde dag nog bezorgd! Na 14.00 uur of het bestellen op zondag worden de bestellingen de eerst volgende dag bezorgd. Er kan niet worden bezorgd op zondag. Op zondag besteld wordt dan op maandag bezorgd.
 10. Indien bloemen, planten en/of overige producten niet voorradig blijken te zijn, dan behoudt Bloembinderij de Hooibergh haar het recht voor een vervangend product te leveren. Indien meerdere bestellingen zijn gedaan, kunnen deze in meerdere zendingen worden geleverd, al naar gelang volgens Bloembinderij de Hooibergh de kwaliteit van de bestelde producten gewaarborgd blijven.
 11. Indien de ontvanger van het pakket niet thuis is en het bij buren ook niet lukt om het af te geven of er wordt niet gereageerd op het briefje dat er in de brievenbus is gedaan gaat het pakket retour naar Bloembinderij de Hooibergh. Bloembinderij de Hooibergh is dan niet verplicht om kosteloos de order nogmaals uit te voeren. Bloembinderij de Hooibergh neemt in zo’n geval contact op met de besteller om de mogelijkheden te bespreken.

Artikel 7 Vervoer

 1. De wijze van vervoer wordt door Bloembinderij de Hooibergh bepaald, mits het de kwaliteit van de producten niet benadeeld.
 2. De kosten van het vervoer zijn verrekend in de bezorgkosten.

Artikel 8 Annulering

 1. De klant kan de bestelling kosteloos annuleren tot 8 uur vóór de levering. Indien er sprake is van een grote bestelling, zijnde één of meer bestellingen met een (gezamenlijke) waarde van meer dan € 350,00, kan Bloembinderij de Hooibergh redelijke kosten ter annulering in rekening brengen.
 2. Een reeds geleverde bestelling kan niet geannuleerd worden, ook niet indien de klant geen juiste aflevergegevens heeft gegeven, zoals bij ontslag uit ziekenhuis, tijdstip uitvaart, etc.

Artikel 9 Eigendomsvoorbehoud

 1. Alle geleverde goederen blijven eigendom van Bloembinderij de Hooibergh totdat deze volledig zijn betaald.
 2. Bij niet-tijdige betaling van een of meer reeds vervallen facturen of betalingstermijnen en indien de concrete omstandigheden van het geval en een redelijke afweging van de belangen van partijen geen andere keuze overlaten, heeft Bloembinderij de Hooibergh het recht om een deurwaarder in te schakelen.

Artikel 10 Klachten en garantie

 1. De te leveren producten dienen te voldoen aan de normaal geldende kwaliteitsnormen voor desbetreffende bloemen en planten. Voor andere goederen dienen deze eveneens te voldoen aan de daarvoor te hanteren normen.
 2. Klachten betreffende zichtbare gebreken aan geleverde goederen, waaronder bloemen en planten dienen direct na constatering of in elk geval binnen 24 uur na ontvangst, per e-mail of telefoon aan Bloembinderij de Hooibergh te worden gemeld. Hiervoor kan contact worden opgenomen met Bloembinderij de Hooibergh op telefoonnummer: 0348-451514 of e-mailadres: info@dehooibergh.nl. Hierbij wordt vaak gevraagd om een foto van het product te maken en deze te mailen.
 3. Klachten, die betrekking hebben op een bepaalde levering, oefenen geen invloed uit op voorafgaande of latere leveringen en geven geen recht betaling voor desbetreffende of voorafgaande of latere levering te weigeren.
 4. Gebreken bij een deel van het geleverde geeft de klant niet het recht tot afkeuring van de gehele geleverde partij.
 5. Ten aanzien van overige producten, bloemen en planten daarbij uitgesloten, kunnen deze slechts worden omgeruild indien dit plaatsvindt binnen 8 dagen na vertoon van factuur of afschrift van bank- of girorekening met desbetreffende aankoop. Het aankoopbedrag is hierbij beslissend.
 6. Indien de klant ten aanzien van overige producten, bloemen en planten daarbij uitgesloten, wil ruilen of de koopovereenkomst wil ontbinden en terugbetaling van de verkoopprijs verzoekt, is dit alleen mogelijk onder gelijktijdige overlegging van de factuur of afschrift van bank- of girorekening met desbetreffende aankoop, het ongebruikte en onbeschadigde goed en de oorspronkelijke, complete en onbeschadigde verpakking van het goed.

Artikel 11 Overmacht

 1. Indien door overmacht levering niet plaats kan vinden zal Bloembinderij de Hooibergh schriftelijk of telefonisch contact opnemen met de klant.
 2. Bloembinderij de Hooibergh vrijwaart zich van elke vorm van schadeloosstelling.
 3. Onder overmacht wordt onder andere verstaan extreme weersomstandigheden, maatregelen van overheidswegen betreffende bereikbaarheid van de klant, dan wel geadresseerde of afleveradres, storing op internet(-servers), telefoonverbindingen. De klant mag in dit geval bepalen de bestelling te annuleren of op een ander tijdstip te laten plaatsvinden.

Artikel 12 Overig

 1. Bloembinderij de Hooibergh kan deze voorwaarden zonder vooraankondiging wijzigen. De algemene voorwaarden zoals gepubliceerd op www.dehooibergh.nl zijn het meest recent.
 2. De algemene voorwaarden die op de website staan ten tijde van het sluiten van de overeenkomst zijn bij wijziging van de algemene voorwaarden bij de gesloten overeenkomst nog van toepassing.
 3. Het downloaden van materiaal van deze website is geheel op eigen risico.

Artikel 13 Zichttermijn

Het zichttermijn, zoals geformuleerd in artikel 7:46d BW, is bij aankopen bij Bloembinderij de Hooibergh niet van toepassing, voor zover het bloemen en planten betreft, daar voornoemde type goederen snel kunnen verouderen, dan wel vergaan.

Artikel 14 Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 1. Op alle geschillen die ontstaan naar aanleiding van of voortvloeien uit de overeenkomst of overeenkomsten en hetgeen daarmede samenhangt tussen Bloembinderij de Hooibergh en de klant is Nederlands recht van toepassing.
 2. Deze geschillen zullen worden beslist voor de Rechtbank.

Artikel 15 Privacy Policy

Bloembinderij de Hooibergh behandelt alle informatie afkomstig van klanten als strikt vertrouwelijk. Bloembinderij de Hooibergh zal geen klanteninformatie aan derden doorgeven zonder nadrukkelijk toestemming van de klant, daarnaast zal zij eveneens geen klanteninformatie zonder nadrukkelijke toestemming van de klant gebruiken voor haar eigen doeleinden. De klant kan op elk gewenst moment Bloembinderij de Hooibergh verzoeken haar gegevens te verwijderen c.q. te vernietigen, dan wel niet meer te gebruiken.

Vragen of een afspraak maken?Neem gerust contact met ons op.